info : +421 43 4901251 . . . . mail: predaj@legalsoft.sk

zvoľte si menu:

CZK EUR HUF PLN

KREATÍVNA DIELŇA

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

VÝHODNÝ NÁKUP

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (faktúry) uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LegalSoft, s.r.o., so sídlom Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44854056, IČ DPH: SK2022857287, Firma je zapísaná v Obchodnomom registri Okresného úradu v Žiline reg.č. 51565/L  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).

 

Kontaktné údaje predávajúceho, sídlo firmy, korešpondencia a bankové spojenie:

LegalSoft s.r.o.

Partizánska 34

039 01 Turčianske Teplice

Slovenská republika

email: predaj@legalsoft.sk

tel: +421 43 4901251

 

Slovensko:

VUB a.s., Turčianske Teplice

č.ú. : 2626060258 / 0200

 

Česká republika:

ČSOB a.s., Rožnov p. Radh.

č.ú. : 232987246 / 0300

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

www.soi.sk

 

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu.

 

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu.

Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala  tovar na stránkach www.legalsoft.sk. Kupujúci musí v objednávke, alebo pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky potrebné údaje.

 

Podmienky objednávania tovaru:

Vyznačením súhlasu s obchodnými podmienkami zákazník prijíma dodacie a platobné podmienky predajcu a vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a spôsobe potrebnom pre spracovanie objednávky. Uvedená cena je pre predajcu záväzná a pre zákazníka konečná. Po odoslaní objednávky dostane zákazník na uvedený email potvrdenie o odoslaní objednávky, ktoré je totožné s objednávkou, ktorú získa predajca. Ak zákazník zistí rozdiel medzi tým čo chcel objednať a realizovanou objednávkou, môže ju bez obmedzenia upraviť alebo stornovať akýmkoľvek spôsobom. Zaregistrovanie objednávky oznámi predajca kupujúcemu formou emailu. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky), resp. prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Štandardná doba dodania tovaru je 1-2 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim.

 

Dodacia doba a spôsob dodania:

Tovar v rámci Slovenskej a Českej republiky je spravidla odosielaný do 1-2 pracovných dní od prijatia objednávky. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Obvyklá dodacia doba sa môže predĺžiť najmä na začiatku školského a na konci kalendárneho roka. Ak predajca nie je schopný objednávku realizovať celú naraz, môže ju rozdeliť do niekoľkých zásielok. Náklady spojené s dopravou tovaru sa účtujú len raz pri prvej zásielke. Následné náklady znáša predajca. Predávajúci aj kupujúci majú právo odstúpiť od objednávky, ak nie je možné z rôzny príčin tovar dodať do 6 týždňov od dátumu objednania. Tovar v rámci Slovenskej republiky a do Českej republiky zasielame formou balíkov prostredníctvom prepravnej služby GLS, ak nie je dohodnuté inak. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.

 

Cenové a platobné podmienky:

Pre tovar platia ceny aktuálne uvádzané na internete, vrátane akcií. Výslednú hodnotu objednávky má zákazník možnosť overiť ešte pred jej odoslaním. Ceny sú uvádzané vrátane DPH. V prípade, že ste platcom DPH, faktúrované Vám budú ceny budú bez dane. Pre zobrazenie cien v českých korunách, prepnite nastavenie meny v pravom hornom rohu obrazovky. Cena za prepravu, resp. poštovné tovaru, je jednotná 4 € pre všetky zásielky bez obmedzenia pre Slovenskú aj Českú republiku.

Školám a štátnym inštitúciám bežne zasielame tovar na faktúru so 14 dennou splatnosťou, ak nie je dohodnuté inak. Súkromným osobám, firmám alebo školám, ak o to požiadajú, zasielame tovar na dobierku. Pri platbe na účet bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo faktúry.

 

Záručná doba a reklamácie:

Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri objednávke na ne upozorniť. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase objednávky upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri objednávke vedieť. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vady do konca záručnej doby tovaru, pri mechanickom poškodení tovaru spôsobenom kupujúcim, spôsobené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, odoslanie tovaru bez vád, dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a priloženie daňového dokladu (faktúra).

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa a za poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

 

Reklamačný poriadok:

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva predávajúci nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250

Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka).

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

- výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

- prirodzeným opotrebením veci

- mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením drevených, plastových či kovových častí

- pužívaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má spotrebiteľ právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil spotrebiteľ tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal spotrebiteľ.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezvadnú.

Kupujúci má právo bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy (faktúra) do 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť zaslaný v nepoškodený a v pôvodnom stave, v originálnom balení.

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar doporučujeme kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu:

LegalSoft s.r.o.

Partizánska 34

039 01 Turčianske Teplice

Povinnosti kupujúceho:

- kupujúci  je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane faktúry.

- v sprievodnom liste kupujúci uvedie, akým spôsobom má predávajúci postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí kupujúci uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

Povinnosti predávajúceho:

- predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu.

 

Záverečné ustanovenie:

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (faktúra)uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou (faktúra)sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2018 a rušia všetky predchádzajúce obchodné podmienky.